"כי לימים עוד שבעה" – זוהר נח – 16 – אות נ"ה – הרב גוטליב