מהו בעבודה – שקוראים פרשת זכור לפני פורים – ברכה ושלום כרך ד' מאמר קנ"ט