מהו שהשגחתו יתברך היא בהסתר ובנגלה – מאמרי הלב 91 תשמ"ח מאמר כ"ח חלק ג – הרב גוטליב