"ותשחת הארץ לפני האלקים" – זוהר נח – 10 – אות כ"ח – הרב גוטליב