מהו שהשגחתו יתברך היא בהסתר ובנגלה – מאמרי הלב 90 תשמ"ח מאמר כ"ח חלק ב – הרב גוטליב