מהו הנסתרות לה' והנגלות לנו ? – מאמרי הלב 79 תשמ"ח מאמר כ"ד חלק ג – הרב גוטליב