ויראו בני האלקים את בנות האדם כי טובות המה – זוהר חדש בראשית – 171 – אות תתנ"ט – הרב גוטליב