זוהר על בראשית א', אותיות תעח'-תפב' / זוהר על בראשית ב', אות א'