לפתח חטאת רובץ – זוהר חדש בראשית – 168 – אות תתל"ה – הרב גוטליב