הכרובים ולהט החרב המתהפכת – זוהר חדש בראשית – 162 – אות תת"ח – הרב גוטליב