מחלתו של רבי שמעון בר יוחאי – זוהר חדש בראשית – 160 – אות תשצ"ד – הרב גוטליב