הבחן בין נפש הבהמית לנפש האלוקית – מאמרי הלב 56 תשמ"ח מאמר י"ז חלק ג – הרב גוטליב