זוהר על בראשית, סעיפים צו'-צז', הרב גוטליב 25-02-2016