אבילות של העליון יתברך – זוהר חדש איכה – 3 – אות ט – הרב גוטליב