לשמה ושלא לשמה – אותיות הלב 126 – מאמרים תשמ"ו המשך מאמר כ"ט – הרב גוטליב