לא דיברה תורה אלא כנגד היצר הרע – מאמרי הלב 104 – תשמ"ט מאמר ל"ט חלק א – הרב גוטליב