יין ושכר אל תשתה – זהר חדש נח אות פ"ט שיעור 21 – הרב גוטליב