מהו בעבודה "כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים" – מאמרי הלב 97 – תשמ"ט מאמר ל"ו חלק ב – הרב גוטליב