ויעבור אברם בארץ עד מקום שכם – זוהר לך לך אות פ' – שיעור 30 – הרב גוטליב