אברהם בונה שני מזבחות – זוהר לך לך אות ע"א – שיעור 28 – הרב גוטליב