הגרים והגיורות של אברהם ושרה – זוהר לך לך אות נ"ח – שיעור 24 – הרב גוטליב