ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש – מתן תורה 13 אות כ"ה – הרב גוטליב