זוהר יתרו לשבועות אות שמ"ב וידבר אלקים עמ' רמ"ב – הרב גוטליב