קבלה למתחילים: לימוד קבלה לנשים בדורנו

לימודי קבלה לנשים

מדוע חז"ל אומרים בגמרא לכאורה גינויים על האישה? ועל איזו אישה מדובר? ולמה מי שחושב שרק לגברים מותר ללמוד קבלה ושהנשים
לא צריכות ללמוד קבלה טעות ואף טיפשות חמורה בידו ומעכב את הגאולה בגלל הבורות שלו? ואיך המסיונים קשורים לסיפור? ומה בין אהבת חינם לשנאת חינם? ולמה חשוב לתקן את התודעה ולא רק את החוץ?
הקדמת חיים ויטאל זיע"א על שער ההקדמות:
"ובלי ספק כי העוסקים בתלמוד בבלי בלבד, מגששים כעורים קיר בלבושי התורה, ואין להם עיניים רואות ברזי התורה הנסתרים בו."
עמ' י"א טור א': "כי בלי ספק בהיותם עוסקים בפשטיה ובסיפוריה לבדם היא לובשת בגדי אלמנותה ושק הושת כסותה וכל האומות יאמרו לישראל מה דודך מדוד, מה תורתכם מתורתנו, הלא גם תורתכם סיפורים בהבלי העולם
אין עלבון תורה גדול מזה,
ולכן אוי להם לבריות מעלבונה של תורה."
המקובל רבי יהודה צבי ברנדווין זצ"ל: "והנה ידוע כי הגורם לכל היסורים הנוראים של עניות וחרב ביזה והרג ר"ל הוא מפאת חוסר השתדלות בלימוד חכמת הקבלה."
הרה"ק מזידיטשוב זצ"ל (בספרו סור מרע ועשה טוב): "והנה בלי ידיעת חכמת הקבלה הוא כבהמהוכו' אחר שעושה המצוה בלי טעם רק מצות אנשים מלומדה ודמיין לבהמות האוכלים חציר שאין בו טעם אכילת אדם."
ר' בונם מפשיסחא זצ"ל: "אבל עתה בעקבתא דמשיחא הנסתר. כמו שאנו רואים נר דולק וקודם שכבה הוא מתחזק ביותר ושלהבת עולה יותר. כמו כןמקודם לא היה היצר הרע מתגבר כל כך, והיה די תורה בנגלה לתבלין לנגדו, אבל עתה קודם הגאולה היצר הרע מתגבר יותר וצריכים להתחזק גם בנסתר."
האדמור מזדיטשוב: "אי אפשר להיטהר ולהתקדש בדורות האחרונים כלום בלעדי חכמת הזהר והקבלה."
המקובל רבי יהודה צבי ברנדווין זצ"ל: "והנה ידוע כי הגורם לכל היסורים הנוראים של עניות וחרב ביזה והרג ר"ל הוא מפאת חוסר השתדלות בלימוד חכמת הקבלה."
האדמור הריי"צ מליובאוויטש: "ויעשה תיקון בלימודו בזהר בשעה אחת , מה שלא יעשה בלימוד הפשט במשך שנה תמימה…"
הרבי מליובאוויטש: "ומי שלא לומד פנימיות התורה מתחייב בנפשו, כי גם בעסק שאר חלקי התורה יפול, ומי שאינו רוצה בלימוד זה, רק בלימוד הנגלה בלבד , מתדבק 'באתר דמותא'. ורק ע"י לימוד סודות התורה יזכה לאור החיים."
בעל הסולם הקדמה לתלמוד עשר הספירות אות קנ"ה: "ולפי"ז יש לשאול א"כ למה זה חייבו המקובלים לכל איש ללמוד חכמת הקבלה.אמנם יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לאין ערוך, לעוסקים בחכמת הקבלה, ואף שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. פירוש כי כל אדם מישראל מובטח בסופו שישיג כל ההשגות הנפלאות אשר חשב השי"ת במחשבת הבריאה להַנות לכל נברא…"
יד. הגאון מוילנא בפירוש לסידורו: "ההשגה מתחילה מתורת הניסתר ורק אח"כ משיגים יתר חלקי התורה. ולבסוף משיגים את התורה הנגלית."
טו. תיקוני הזהר ,תיקון 30: "אוי לאלו שלא רוצים ללמוד את הזוהר מפני שהם מביאים לעולם עוני, מלחמות ואסונות."
טז. הגאון מוילנא. ספר "אבן שלמה" 11,3: "הגאולה וביאת המשיח תלויים רק בלימוד הקבלה."
יז. החידא: "לימוד ספר הזוהר מעל ועדיף על כל לימוד אחר."
יח. הרב איזיק מקומרנו, ספר "נוצר חסד": "אם דורי היה שומע לי, היה לומד כבר מגיל תשע ספר הזוהר,וכך היה יורש יראת שמים במקום יראה חיצונית."

"אישה יראת ה' היא תתהלל", זה לא רק מילים יפות כדי לצאת ידי חובה, אלא המשמעות שלהם עמוקה מיני ים- היות ורק מרגש פנימי ועמוק של יראת הרוממות אפשר להלל את ה', ולא משקר החן והבל היופי, שזו החיצוניות החולפת, על כן אישה יראת ה' תתהלל. אך חשוב להבין שהתורה מדברת על מדרגות רוחניות של תודעה מעבר לזמן ומקום, ולא באה רק לספר סיפורים חלילה כמו שאומר רשב"י הקדוש בפרשת בהעלותך. על כן מלמדת אותנו התורה בפסוק לאן האדם צריך לכוון את ליבו (בחינת האישה שבאדם, כמו כן אישה מלשון אש-ה' השתוקקות של קדושה) לכן אומר הפסוק רק הרגש הפנימי האלוקי הוא המביא באמת להלל את ה', ולא מגיעים לזה מטעם הרגש החיצוני של מציאת חן בעיני הבריות, ולמתקדמים – שצריך לעבוד את ה' מטעם יראת ה', יראת הרוממות ולא מטעם התענוג החיצוני בתורה ומצוות של הלא לשמה, שהוא נקרא שקר החן והבל היופי, בחינת אהבה התלויה בדבר, וכל שכן שתלויה בכלל בדבר החיצוני הגשמי בבחינת נעשית לו סם המוות. על כן חייב לעבוד מאהבה, ממדרגת הלשמה. והיות והאישה הגשמית מסמלת את השכינה הקדושה, את אש ה' את מדרגת האהבה הנעלה ביותר, על כן רואים שבמצב המתוקן יש לה רגישות מיוחדת ובינה יתרה להרגשת האמת ואף הולדת האמת ללב האדם. בע"ה שנזכה לאשת חיל, שזו מדרגת הנשמה גם בגברים וגם בנשים, ורק דרך אשת חיל, אישה יראת ה' אפשר להגיע להשגת אלוקות, שנזכה אמן!
כמו כן אם נרד קצת יותר לענפים- זוגיות צריכה להיבנות על ערכים נצחיים מעבר לזמן ומקום, מעבר לחיצוניות החולפת, "היות וכל העומד להישרף כשרוף דמי" לכן שהקשר מבוסס על חיבור פנימי עמוק ויסודות אלוקיים, ולא רק על החיצוניות והגשמיות החולפת, אלא על אלוקות ואהבה מעבר לחומר והתמורה החיצונית, קשר כזה יביא לאחדות אמיתית וחיבור, אבל אם הקשר מבוסס על הדבר החיצוני, הרי הוא שקר וחולף.. כפי שרואים מה שקורה לרוב בני העולם בנושא. לכן כמו שבענפים אנחנו צריכים להגיע לאהבה עמוקה שלא תלויה בדבר, ככה צריך בשורשים בקשר בין הבורא לבריאה, להגיע לחיבור אמיתי, אבל אם נעסוק רק בחיצוניות התורה כיצד נדע איך לעשות זאת? דרך מעשים חיצוניים בזמן ומקום?, לכן חובת הפנימיות היא על כולם גברים ונשים כאחד. אני יודע שזאת לא הדעה המובילה בעולם, אבל האמת ב 10 שנים האחרונות היא הרבה יותר מובילה והעולם מתקדם לזה כמו שהתקדם בהרבה דברים, והרבה רבנים שהצהירו בעדינות לא ללמד נשים קבלה, היום בעצמם מלמדים לאט לאט, וזה יגדל עוד בע"ה כפי שהבטיח הנביא "כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם" בע"ה אמן

נ.ב. הקבלה לא מנותקת מהיהדות כפי שהרבה גורסים, אם כי כולם יכולים ללמוד לפי מדרגתם עד שלב מסוים.
אבל זה כבר נושא לפוסט אחר😉