קבצינו והצילנו מן הגוים – ביאורי תפילה 68 – הרב גוטליב