מהו שהיצר הרע עולה ומסטין, בעבודה – מאמרי הלב 50 – תשמ"ט מאמר כ 2 – הרב גוטליב