מראה לנשמה פרשת שמות י'ח ⏳ באספקלריית הקבלה חסידות