כד – אמצעותא דעלמא היכא

Back to top button
קבלה - חכמת הקבלה