zoharpdf

זוהר לשון הקודש להורדה

—————————————————

הקדמות

הקדמה לספר הזהר  (pdf)

מבוא לספר הזהר  (pdf)

פתיחה לפירוש הסולם  (pdf)

ספר הזהר עם פירוש הסולם

לוח ראשי תיבות וקיצורים  (pdf)

הקדמת ספר הזהר  (pdf)

ספר בראשית

בראשית א  (pdf)

בראשית ב  (pdf)

אלה תולדות נח  (pdf)

פרשת לך לך  (pdf)

פרשת וירא  (pdf)

פרשת חיי שרה  (pdf)

פרשת ואלה תולדות יצחק  (pdf)

פרשת ויצא יעקב  (pdf)

פרשת וישלח  (pdf)

פרשת וישב יעקב  (pdf)

פרשת ויהי מקץ  (pdf)

פרשת ויגש אליו  (pdf)

פרשת ויחי

ספר שמות

פרשת שמות (pdf)

פרשת וארא (pdf)

פרשת בא (pdf)

פרשת בשלח (pdf)

פרשת יתרו (pdf)

פרשת משפטים (pdf)

פרשת תרומה

ספרא דצניעותא (pdf)

פרשת ואתה תצוה (pdf)

פרשת כי תשא (pdf)

פרשת ויקהל (pdf)

פרשת אלה פיקודי (pdf)

ספר ויקרא

פרשת ויקרא (pdf)

פרשת צו (pdf)

פרשת שמיני (pdf)

פרשת אשה כי תזריע (pdf)

פרשת מצורע (pdf)

פרשת אחרי מות (pdf)

פרשת קדושים (pdf)

פרשת אמור (pdf)

פרשת בהר (pdf)

פרשת בחוקותי (pdf)

ספר במדבר

פרשת במדבר (pdf)

פרשת נשא את ראש (pdf)

פרשת בהעלותך (pdf)

פרשת שלח לך (pdf)

פרשת קרח (pdf)

פרשת חקת (pdf)

פרשת בלק (pdf)

פרשת פנחס (pdf)

פרשת ראשי המטות (pdf)

מסעי – אין זהר על פרשה זו

ספר דברים

דברים

פרשת ואתחנן (pdf)

פרשת והיה עקב (pdf)

ראה

פרשת שופטים (pdf)

פרשת כי תצא (pdf)

תבא

פרשת וילך (pdf)

פרשת האזינו (pdf)

הברכה

ספר זהר חדש עם פירוש הסולם

זהר חדש בראשית

זהר חדש פרשת נח (pdf)

זהר חדש פרשת לך לך (pdf)

 זהר חדש פרשת וירא (pdf)

זהר חדש פרשת תולדות (pdf)

זהר חדש פרשת ויצא (pdf)

זהר חדש פרשת וישב (pdf)

זהר חדש פרשת בשלח (pdf)

זהר חדש פרשת יתרו (pdf)

פרשת תרומה (pdf)

פרשת כי תשא (pdf)

פרשת צו (pdf)

פרשת אחרי (pdf)

פרשת בהר (pdf)

פרשת נשא (pdf)

פרשת חקת (pdf)

פרשת בלק (pdf)

פרשת מטות (pdf)

פרשת ואתחנן (pdf)

פרשת כי תצא (pdf)

פרשת כי תבא (pdf)

שיר השירים

רות

איכה