:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

המלחמה על הזהות של העם היהודי

316 Views0 Comments

התורה האדם ומה שביניהם – השקה

192 Views0 Comments

התייחסות הרב אדם סיני שליט"א לרצח בנינו הי"ד

249 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – וירא – קכד-קכו (למתקדמים)

6 Views0 Comments

שאלות חזרה קכד-קכו 1. מדוע אישה מפלת פרי בטנה עפ"י אות תי"ח? 2. כיצד יצאו ממזרים לעולם וכיצד הם מתוארים? 3. אם הקב"ה דואג שלא יצאו רשעים לעולם כיצד אנו רואים אנשים שנדמים לנו כרשעים? - מדוע יצאו לעולם? הדגם דרך סיפורו...

פרשת השבוע בראי הקבלה – כי תשא

36 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שעור אודות פרשת השבוע, עפ"י חכמת הקבלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00, מועבר על ידי הרב אדיר איתן בבית המדרש "הסולם". בשעור נלמדים יסודות מפנימיות התורה בדרך בעל "הסולם", מאמרי חסידות ועבודת נפש.

השקפה- שאלות ותשובות עם הרב אדם סיני

40 Views0 Comments

מה זה ט' באב ב 5 דקות [one_fifth][/one_fifth] [three_fifth] ש: מהי המשמעות של ט' באב מבחינה פנימית? האם יש סיכוי שבאמת נאהב אחד את השני, כאשר יש היום אנשים שכלל לא יודעים שהיה פעם ביהמ"ק? ת: חורבן ביהמ"ק הוא עניין ...

האם יש משהו גשמי מחוצה לי

10 Views0 Comments

הדף היומי בתע"ס – חלק ט"ו– א'תשה-א'תשו

16 Views0 Comments

א'תשה-א'תשו 1. מה הטעם שגלות מצרים היו ד' מאות שנה? 2. מה הוסיפו ה' ימים מ-י' ניסן עד ט"ו ניסן בענין הארת המלכות? 3. מהו מצב הנוקבא מגאולת מצרים ועד בניית בית ראשון? 4. מה ההבדל בין ימי החול עד בניית בית ראשון לבין ימ...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – א-ג השקפה

16 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

שיעור השקפה פרשת וישלח יתרון האור מן החושך-חלק ב'

56 Views0 Comments

הדרך המוחלטת לגילוי האור האמונה היהודית מחייבת את זה שהבורא טוב ומטיב. מה עושים אם מרגישים אחרת? מהו המעמד הרוחני של האדם המרגיש שהבורא אינו משפיע רק טוב? שיעור שני מתוך "ברכת שלום-שמעתי" אות כב'. [one_fifth][/one_...

תע"ס – חלק ג – פרק ה אות ו או"פ נ

4 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בתעס חלק ג פרק ה אות ו או"פ נ 1.מדוע רביעית הדם היא הבחינה המקשרת בין הגוף לרוחניות ולא כל הנפש? 2. מדוע צריך לקשר בין הגוף לבין הרוחניות? 3. הבא שלוש דוגמאות מחייך הנובעות מההבנה שצריך את רביעית הד...

הדף היומי בזוהר הסולם – שמות – עג-עה השקפה

25 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

אגרות קודש – אגרת ה' שיעור ב'

31 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הרב קוק – אורות הקודש – השלום הפנימי – שער א' אות ט'

34 Views0 Comments

הסולם: http://hasulam.co.il. בפייסבוק: http://facebook.com/hasulams הספר אורות הקודש השלם באתר ויקיטקסט:http://he.wikisource.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%A9_%D7%90 המאמר הנלמד מאורות הקודש מובא כאן: מפני כח הקיבול אשר לאדם ידיעה סותרת ידיעה, והרגשה הרגשה, וציור ציור, אבל באמת ידיעה מחזקת ידיעה, והרגשה מחיה הרגשה, וציור משלים ציור. וכל מה שמתעלה האדם כליו מתרחבים עד שמוצא בעצמו את התוכן הגדול של השלום הפנימי, והתאמתן של הידיעות ההרגשות והציורים השונים זה עם זה. והדבר הולך ומתרחב, עד שבא לעומק עמקים, למקום ששם הסתירה חריפה ועזה מאד, עד כדי קצף איתן של קודש. ומרוב הדעת הפנימית, המתרחבת ומתפשטת בכל קומתו הרוחנית של האדם, נעשה שלום חודר נוקב ויורד עד התהום ותהום בכלל. הדרך שעולים עד לידי מעלה עליונה זו היא מתחילים בעת אשר האדם עומד במצבו הנמוך של פגיעת הסתירות, שגם אז ישנם שני דרכים, שהם זה למעלה מזה. יש אשר ידיעה סותרת ידיעה, שוללת אותה לגמרי, עד אשר הידיעה הסתורה מכחה של הידיעה הנקנית נתשבת כאלו אינה במציאות, וכאילו כל ענינה הוא ריק ותוהו. ויש אשר על ידי סתירתה של הידיעה האחת את השניה מתמצות תמציות של הידיעה הסתורה ונכנסות בתוך הידיעה הנקנית האהובה. ואז אע"פ שמצד הכלי נראה שהאדם שולל וסותר את הידיעה המנוגדה, באמת מצד האור הפנימי הרי הוא בונה אותה ומקנה אותה לעצמו. וכן הדברים הולכים בהרגשות וציורים, עד שעל ידי עומק השאיבה התמציתית, שהידיעה הקנויה שואבת מהידיעות המנוגדות הנדחות, מתרחבת הדעה בכללה, ובא המצב לידי הרום היותר גדול, שהוא עומק השלום בשכלולו, עד שכל הידיעות ההרגשות והציורים עומדים בצורה אורגנית וחטיבה משוכללה, שכל חלק משלים את החלק השני, ואין פרץ ואין צוחה ברחובותיהם. אשרי העם שככה לו אשרי העם שד' אלהיו, אשרי העם היודע להכיר את אדון העולם, מלך שהשלום שלו, ומרוב עונג אהבה שר הוא את שיר ידידות אהבה בתענוגים, שיר השירים אשר לשלמה.

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קסג-קסה השקפה

12 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בתע"ס – חלק טז – ב'טו-ב'טז

19 Views0 Comments

שאלות חזרה חלק טז א'טו-א'טז 1. מה הקשר בין עתיק לתוהו ובוהו? 2. מה התפקיד העקרי של עתיק שבכל עולם? ומה קורה אם הוא לא קיים? 3. מה זה חיים? מה זה קליפות? היכן הן שולטות? ומה המשמעות לגבינו שהן לא קיימות בגמר התיקון בסו...

הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – עו-עח השקפה

30 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

ברכת שלום מכתבים – יט

7 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי קלט-קמא למתקדמים

26 Views0 Comments

שאלות חזרה ויחי קלא-קמא 1. מי הם אדני הנוקבא? 2. מהי אבן השתיה ומדוע נקראת כך? 3. מה הקשר בין אבן השתיה לבינה? כיצד רואים את זה בשמה וכיצד בתפקודה? 4. מהי השירה שהיו אומרים במשמרה השניה? "הסולם"- http://hasulam.co.il...

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – מו-מח השקפה

29 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בתע"ס – סבב ראשון – חלק א' – עמוד יג'

16 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

פרי חכם – חינוך הבנים 2

23 Views0 Comments

מבוא לספר הזהר – אות ט' הרב אדם סיני שליט"א

25 Views0 Comments

האות הנלמדת: ט) והוא שאמרנו לעיל בגדר הג', שאין הזהר מדבר בעולם האצילות כשהוא לעצמו, והוא, מטעם היותו כבחינת הלבן שבספר. אלא לפי הארתו בג' העולמות בי"ע, והוא מטעם היותם בבחינת הדיו, והאותיות וצרופיהן שבספר. והיינו בב'...

הדף היומי בזוהר הסולם – חיי שרה – לז-לט (למתקדמים)

27 Views0 Comments

שאלות חזרה לז-לט 1. מה ההבדל בין שהמערה כפולה לבין שהיא מכפלה? 2. סכם את מאמר מערת המכפלה. 3. מה ראוי שישאל אדם עצמו מפעם לפעם עפ"י אות קיח? 4. מהו בא בימים? 5. מהו ההבדל בין בעל תשובה לצדיק? ומה הן ב' מדרגות אלו עפ"י...

פורים תשע"ז – תיקוני הזהר – תיקון ה-כ"א

10 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

בואי כלה – צו תשע"ד

61 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

PriHacham SihotKodesh MaalatHashabatVeeheyeEzloAmon

39 Views0 Comments

דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קכא-קכב

25 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שם המאמר: "ב' נקודין" אם תהפוך את המנעול לפתח תוכל להיכנס להיכל המלך בשיעור זה אנו למדים את מאמר "ב' נקודין",...

שמעתי רמד – כי טובים דודיך מיין

31 Views0 Comments

ספר התניא – פרק יד

14 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

006- דף היומי בזהר הסולם – נח י-יב השקפה

45 Views0 Comments

רי – ריא – ריב למדנו שנח נכנס לתיבה בזמן המבול. הסברנו שהתיבה היא ברית אמונית, שבזכות זה שנח נכנס בברית זו הוא נתן בכך קיום לכל העולם, וכל התולדות שיצאו אחריו יהיו קיימים בזכות ברית זו (שלא כמו דור המבול שבגלל מעשיהם...

עמוד 1 מתוך 2661234567...203040...לסוף »