ומוראכם וחתכם – זוהר נח – 78 – אות רנ"ז – הרב גוטליב