ויזכור אלקים את נח – זוהר נח – 69 – אות רכ'ב – הרב גוטליב