"להוי"ה הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה" – זוהר נח – 57 – אות קס"ח – הרב גוטליב