והקימותי את בריתי איתך – זוהר נח – 52 – אות קנ"ה – הרב גוטליב