מהו שבריאת העולם היתה בנדבה – מאמרי הלב 13 – תשמ"ט מאמר ה' – הרב גוטליב