אנחנו נמצאים גם בעולם הזה גם בעולמות העליונים – הרב גוטליב