"דינא דגהינום" – זוהר נח – 25 – אות ס"ט – הרב גוטליב