"ותשחת הארץ לפני האלקים" – זוהר נח – 19 – אות נ"ז – הרב גוטליב