מהו שהשגחתו יתברך היא בהסתר ובנגלה – מאמרי הלב 93 תשמ"ח מאמר כ"ח חלק ה' – הרב גוטליב