דיבורו של הקדוש ברוך הוא אינו דיבור גשמי – שיעור בספר התניא – פרק כ'א – 25 – הרב גוטליב