מהו היסוד שהקדושה נבנית עליו – מאמרי הלב 49 – מאמרים תשמח מאמר ט"ז חלק י – הרב גוטליב