חמש בריתות – זוהר חדש בראשית – 70 – אות רעד – הרב גוטליב