אסור לאישה ללמוד תורה שבעל פה גמרא וקבלה

 

כל המלמד את בתו גמרא כאילו לומדה תפלות. למה ההלכה אומרת שאסור לאישה ללמוד גמרא תורה וקבלה? אסור לאישה ללמוד גמרא וקבלה ? הגמרא כותבת שהמלמד את בתו תורה כאילו מלמדה תפלות.. עצם הדין שאסור ללמד נשים תורה שבעל פה מבואר בשלחן ערוך יורה דעה (סימן רמו סעיף ו). ובספר שלחן גבוה חלק יורה דעה (סימן רמו אות יט) כתב לאסור גם לימוד עצמי בתורה שבעל פה לנשים. וכ"כ בספר נהורא דאורייתא (מאמר ג' פרק י אות ג). וכן פסק בשו"ת שבט הלוי חלק ו' (סימן קנ) וחלק ח' (סימן ריא)….. ???