תרין עוזלין דאיילתא – זהר חדש נח – שיעור 7 – אות כה' – הרב גוטליב