עם אחד ושפה אחת – זוהר נח – 110 – אות שע"ז – הרב גוטליב