"להציל ממות נפשם, ולחיותם ברעב" – ברכה ושלום – מאמר קי"ד – הרב גוטליב