סידרת החנוכה – זמן ההדלקה עד שתכלה רגל מן השוק – הרב גוטליב