אברהם בונה שני מזבחות – זוהר לך לך אות ע"ו – שיעור 29 – הרב גוטליב