ילך למקום שאין מכירין אותו וילבש שחורין ואל יחלל שם שמים בפרהסיא