קרבן הבשר – ר"ח אזיל למחמי לר"א – זוהר לך לך אות שי"א- שיעור 81- הרב גוטליב